قانون ماده 251 مکرر
طبق مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،مودیان مالیاتی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می توانند نسبت به مالیاتهای قطعی شده خود که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً با مدارک و دلایل کافی شکایت نموده و تقاضای رسیدگی مجدد خود را به دبیرخانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تسلیم نمایند. پس از بررسی مدارک و تهیه گزارش، طرح شکایت واصله در هیأت ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم منوط به اظهار نظر مسئولین مربوطه خواهد بود.
 
لطفا پس از دانلود فرم از لینک ذیل آن را با خط خوانا یا تایپ تکمیل و به همراه تصویر مدارک و مستندات ( در صورت لزوم تصویر پشت و رو ) به دبیرخانه ارسال فرمایید. توجه داشته باشید،به فرمهایی که ناقص و به طور کامل تکمیل نشده یا بد خط تکمیل شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. در صورتیکه متن اعتراض از کادر طرح شکایت در فرم مربوطه بیشتر باشد می توان به صورت نسخ متعدد پیوست گردد.

توجه :
در صورتیکه پرونده شما همزمان در دیوان عدالت اداری یا شورای عالی مالیاتی مطرح می باشد حتما اعلام و مدارک مربوطه را ارسال فرمایید.


پرونده های قابل طرح هیئت موضوع ماده 251 مکرر استان یزد :
1 -
مالیات قطعی شده اشخاص حقوقی تا سقف مبلغ 000 / 000 / 000 / 5 ریال
2 - مالیات قطعی شده اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ 000 / 000 / 500 ریالدریافت مدارک و مستندات به طرق زیر انجام می پذیرد ( حتی المقدور از طریق پست سفارشی ):

1 - ارسال از طریق پست : ارسال به آدرس
یزد - میدان امام حسین ( ع ) - بلوار حمیدیا - ساختمان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان - طبقه اول - واحد دبیرخانه - کد پستی 8916188588

2 - حضوری : مراجعه به دبیرخانه مرکزی به آدرس یزد - میدان امام حسین ( ع ) - بلوار حمیدیا - ساختمان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان - طبقه اول - واحد دبیرخانه
تلفن پیگیری : 6 - 36246001 = داخلی 315

 
نام زیرپورتال : یزد
بيشتر
^