فرم رسیدگی به شکایات

* نام
* نام خانوادگي
* كدملي
وضعيت شكايت
محل خدمت/نام اداره
ميزان تحصيلات
* تلفن تماس
* تلفن همراه
پست الكترونيكي
آدرس محل اشتغال/سكونت خودرادرقسمت زيروارد كنيد:
* نام دستگاه
* واحد مربوطه
* نام و نام خانوادگي فرد يا افرادي كه از ايشان شكايت داريدرا در ليست زير وارد كنيد (در هررديف يك نام را درج كنيد) :
* لطفا شرح شكايت خود را به صورت خلاصه و ياذكردقيق اطلاعات مهم در قسمت زير مرقوم فرماييد :
 
امتیاز دهی
 
 

^