برای ارسال پیام به  سیستم پیام گیر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد باید بخش های نام  و نام خانوادگی و شماره تماس  فرم الکترونیکی را تکمیل  نموده و در بخش شرح پیام نیز نسبت به بیان کامل و دقیق مشکل و یا موضوع مورد نظر اقدام نمایید .بدیهی است در  صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده  به درخواست شما تر تیب اثر داده نخواهد شد .
 

                                                                                                                    اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد

سیستم ارتباط مردمی با مدیر کل
توضیحات

* تاریخ
* نام
* نام خانوادگی
نشانی پست الکترونیکی
* شماره تماس
* موضوع پیام
* شرح پیام
^