فرم ارائه پیشنهاد
توضیحات

مشخصات پیشنهاد دهنده
* تاریخ
* نام و نام خانوادگی
* کدملی
میزان تحصیلات
سابقه کار
عنوان پست سازمانی
مشخصات پیشنهاد
* عنوان پیشنهاد
شرح وضعیت موجود
شرح وضعیت پیشنهادی
امکانات و هزینه های مورد نیاز
مزایای روش پیشنهادی
ابعاد کمی
میزان کاهش در زمان انجام کار / ساعت-دقیقه
میزان کاهش در نیروی انسانی / نفر-ساعت
میزان کاهش در هزینه ها / ریال
میزان کاهش مراحل کار / مرحله
سایر موارد...
^