منشور اخلاقی اداره کل
نام زیرپورتال : یزد


         ما خدمتگزاران، مدیران و کارکنان اداره امور اقتصادی و دارائی استان یزد به منظور تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتا است بر باورهای زیر هم پیمان و استوار خواهیم شد.

 

- حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع

- خوش رویی و متانت نسبت به همکاران و مراجعان

- راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها

- فراهم نمودن فضای مراودت بگونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.

- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض( قومی، جنسی، خویشاوند، مذهبی و ...)

- توجه به صحبتها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگویی و ارائه خدمات به آنها

- ارائه اطلاعات لازم به همکاران به منظور انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب

- انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات اداره کل

- زمانگذاری فعالیتها بر اساس روش مستند و مشخص، نه بر اساس سلیقه کارکنان و مدیران

- پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند.

- رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه

- استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه

- پرهیز از استعمال دخانیات بخصوص در محل کار

- استقرار تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان نظر به راحتی در دسترس باشد.

- استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد و جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان

 - برگزاری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی

 - استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود

 - درک صحیح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن

-رعایت قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق

 - خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارد.

بيشتر
^