نام زیرپورتال : یزد
علی نمازی
علی نمازی
1389/5/21 پنجشنبه   علی نمازی
محل كار  اداره کل امور اقتصادی و دارایی
سمت  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی
کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ( 1370 )
کارشناسی ارشد  مدیریت دولتی از  موسسه  عالی آموزش  و  پژوهش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  (1381 )

سوابق کاری
73- 1370  کارشناس اموراقتصادی وبازرگانی استانداری یزد
76-1373   کارشناس بودجه وبرنامه ریزی استانداری یزد
78 - 1376 معاون مدیرکل اداری و مالی استانداری یزد
84- 1378  مدیرکل سازمان تعـاون روستـائی استـان یزد 
86- 1384  مدیرکل اداری و مالی استانداری یزد
93 - 1386 مدیرکل دفتر آمار واطلاعات استانداری یزد 
مسئول پیگیری وایجادبانک اطلاعاتی استان (ازسال1371تا 1375)
عضوکمیسیون تحول اداری استانداری یزد
عضو کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداریها (شش سال)
عضو کمیته استانی طرح نوسازی و ایجاد تحول در افزایش تولید وکشاورزی پایدار
عضوکمیسیون تغزیرات آرد ونان استان یزد(چهار سال)
عضو اصلی هیات مدیره سازمان میوه وتره بار وفرآورده های کشاورزی یزد (چهار سال)
عضو هیات بازرسی انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در استان یزد(1383)
عضو کمیسیون  قیمت گذاری و نظارت برفروش کالاهای  قاچاق و اموال تملیکی استان (دوسال)
عضو کمیته رسیدگی به شکایات کارکنان استانداری و واحد های تابعه
عضو کارگروه  تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری استان ( 5 سال)
عضو کارگروه فناوری اطلاعات ، ارتباطات و امنیت استانداری ( 5 سال)
نماینده استانداری در تشکیل هیئت موسس شرکت تعاونی سهام عدالت
عضو شورای اشاعه وترویج فرهنگ نماز استانداری یزد
دبیر ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1385 استان یزد
مسئول اتاق فکر معاونت برنامه ریزی استانداری یزد
عضو کارگروه زنان و خانواده استانداری یزد
مسئول کمیته تدارکات و پشتیبانی ستاد انتخابات استان یزد(1387)
مسئول کمیته پشتیبانی و اداری ، مالی ستاد سفر ریاست جمهوری به استان یزد (1387)
مدیر اجرای سرشماری اجتماعی،اقتصادی  عشایر کوچنده سال 1387 در استان
قائم مقام  مدیر اجرای طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای استان در سال 1387
عضو ستادطرح ارزیابی وتمام شماری بنگاههای اقتصادی زودبازده وکارآفرین استان یزد(1388)
مدیراجرای آزمایش سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1390 استان درسال 1388
قائم مقام  مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 در استان
مدیرکل نمونه کشوری در اجرا ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390
قائم مقام  مدیر اجرای  آزمایش سرشماری عمومی کشاورزی1393استان درسال 1392
فعالیت های علمی و پژوهشی
نظارت بر تهیه و تدوین ، چاپ و انتشار :
1.نشریه گزیده شاخصها و نماگرهای اقتصادی،فرهنگی واجتماعی استان یزد به صورت فصلی و سالیانه ازسال 1386 تاکنون (بیش از 30 نشریه)
2.سالنامه آماری استان طی سالهای 1386 تا 1390(پنج مجلد)
3.مجموعه نتایج تفصیلی  سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385(یازده مجلد با تیراژ 4000 نسخه)
4.نماگرهای آماری استان یزد از سال1386 تا1391(چهار سری با تیراژ 10000 عدد)
5.فرهنگ آبادیهای استان یزد به تفکیک شهرستان (10 مجلد با تیراژ 150نسخه- 1387)
6.کتاب یزد فرصتی برای سرمایه گذاری ( فارسی – انگلیسی با تیراژ 2000 جلد)

مقالات علمی:
1- تاریخچه نهضت تعاون در جهان – ماهنامه دام ، کشت و صنعت
2- نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان یزد – فصلنامه روستا و توسعه – سال 10 – شماره یک بهار 86

مشارکت ونظارت درطرحهای پژوهشی :
1-بررسی عوامل موثربر موفقیت شرکتهای تعاونی روستائی استان یزد از بدو تاسیس تا سال 1381 (پاییز 1381)
2-کالبدشکافی نقش شبکه تعاونیهای روستائی درپویائی اقتصادروستا -مطالعه موردی استان یزد (بهار 1385)
3-سنجش میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان استانداری یزد و واحدهای تابعه (تابستان 1385)
4- تجزیه وتحلیل  حسابهای منطقه ای استان یزد در سال 1385  (پائیز 1387)
5- بررسی وضعیت اشتغال وبیکاری استان یزد در دوره زمانی 86-1376 (بهار 1388)
6-  تحلیل وبررسی شاخص های کمی وکیفی مسکن استان یزد دردوره زمانی 1385-1375
7- تحلیل سنی جمعیت استان یزد بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن1385
8- بررسی روندتغییرات GDPرشته فعالیتهای اقتصادی استان یزد طی سالهای 86- 1379 وتعیین جایگاه آن درکشور.(زمستان 1388)
9-تحلیل وتدوین سندچشم انداز توسعه شهرستان اردکان.

دوره های آموزشی
1.  شرکت در بیش از هزار ساعت دوره آموزشی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^